Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť STRICT BRAND s.r.o. , IČO 05402298 , DIČ CZ05402298 so sídlom Lidická 700/19, Brno-miesto 602 00 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a na druhej strane je kupujúci (ďalej len "kupujúci").

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  
Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná.
  
Podnikateľom je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa podnikateľom rozumie okrem iného každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo každá osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
  
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.
  
Kupujúci si je vedomý, že kúpou produktov ponúkaných predávajúcim nevznikajú kupujúcemu žiadne práva na používanie registrovaných ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a pod. predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak.

II. PREDZMLUVNÁ KOMUNIKÁCIA
Predávajúci informuje, že
a) cena prostriedkov komunikácie na diaľku sa neodlišuje od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok vášho operátora predávajúci neúčtuje žiadne dodatočné poplatky, to neplatí pre prípadnú zmluvnú dopravu),
b) vyžaduje zaplatenie kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, alebo sa povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu vzťahuje na požiadavky Kupujúceho na konkrétne služby, ak sú požadované a poskytované,
c) predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, počas ktorej budú zmluvné strany viazané zmluvou, oznámi poskytovateľ predmetného plnenia vrátane údajov o cene alebo spôsobe jej určenia za fakturačné obdobie, ktoré je vždy jeden mesiac, ak je cena pevná;
d) v prípade licenčných zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú sa cena licencie dohodne na celé obdobie platnosti licencie, ak nie je stanovené inak;
e) Ceny tovarov a služieb sú na internetovej stránke predávajúceho uvedené vrátane a bez DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa budú líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu a poskytovateľa dodania a spôsobu platby;
f) ak je Kupujúci spotrebiteľom, má tento spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy (ak nie je ďalej uvedené inak) v lehote štrnástich dní, pričom táto lehota začína plynúť v prípade  

kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru
pri zmluve na niekoľko tovarov alebo na dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
pri zmluve, ktorej predmetom je pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru
odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané na adresu sídla predávajúceho.

g) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

za poskytnutie služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo v jeho vlastný prospech,
dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných prác ako
opravy alebo dodania iných náhradných dielov, ako boli požadované,
(vi) dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť,
dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
dodanie novín, periodík alebo časopisov,
dopravy alebo voľnočasových aktivít za predpokladu, že podnikateľ tieto služby poskytne v stanovenej lehote,
dodanie digitálneho obsahu za predpokladu, že nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
h) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým poštovým spôsobom;
i) spotrebiteľ je povinný zaplatiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej plnenie sa už začalo;
j) zmluva alebo príslušný daňový doklad sa uchováva v elektronickom archíve predávajúceho;
k) ak má spotrebiteľ sťažnosť, môže sa obrátiť na orgán dozoru alebo štátny dozor.


 III. DOHODA
Kupujúci môže uzavrieť zmluvu prijatím návrhu na uzavretie zmluvy na internetovej stránke predávajúceho vložením požadovaného plnenia (tovaru, služby) do košíka. Kupujúcemu môže byť predávajúci nápomocný pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej objednávky. Kupujúci má právo pred potvrdením objednávky zmeniť požadované plnenie, spôsob dopravy a platby, t. j. skontrolovať všetky údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po výbere spôsobu dopravy a platby a prijatím objednávky Predávajúcim, pričom Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby v prenose údajov. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu uzatvorenie zmluvy informatívnym e-mailom na e-mail uvedený Kupujúcim. 
  
Vzťahy a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia výlučne právom Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
  
Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak je pre potreby Kupujúceho vytvorený preklad textu zmluvy, v prípade sporu o výklad podmienok sa použije výklad zmluvy v českom jazyku.
  
Uzavretú zmluvu archivuje predávajúci najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces prehľadne popísaný.
  
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a umožniť mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
  
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  
Predávajúci odovzdá kupujúcemu vec, ako aj doklady týkajúce sa veci a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.
  
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak umožní kupujúcemu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas to oznámi kupujúcemu.
  
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá predávajúci vec kupujúcemu (podnikateľovi) tak, že ju odovzdá prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci neodovzdá vec kupujúcemu - spotrebiteľovi, kým dopravca neodovzdá vec kupujúcemu.
  
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, ako bolo dohodnuté, kúpna zmluva sa uzatvára aj na presahujúce množstvo, pokiaľ ho kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietne.
  
Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení.
  
Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci zabalí vec podľa zvyklostí; ak nie, tak spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu veci. Predávajúci zabezpečí tovar na prepravu rovnakým spôsobom.
  
Vec je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vady sa považuje aj plnenie inej veci a vady dokladov potrebných na užívanie veci.
  
Právo Kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má vec v čase prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo Kupujúceho zakladá aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti
  
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.
  
Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Rovnaký dôsledok má, ak Kupujúci neprevezme tovar, hoci mu Predávajúci umožnil s ním nakladať.
  
Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil Predávajúci porušením svojej povinnosti.
  
Omeškanie zmluvnej strany s prevzatím veci oprávňuje druhú zmluvnú stranu po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty na prevzatie veci na základe oznámenia na účet predávajúceho vec predať. To platí aj vtedy, ak je strana v omeškaní s platbou, ktorá je podmienená odovzdaním veci.
   
Zodpovednosť predávajúceho 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia veci Kupujúcim,
(a) tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,
(b) tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
(c) tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a
(d) predmet je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
  
Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí.
  
Kupujúci je však oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to však neplatí:
(a) v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
(b) na opotrebenie spôsobené bežným používaním,
(c) v prípade použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim, alebo
(d) ak to vyžaduje povaha veci.
  
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
  
Ak má vec vadu, za ktorú je predávajúci povinný plniť, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o použitú vec, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  
Podstatné porušenie zmluvy 
Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na
(a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak sa však vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
(b) na odstránenie vady opravou veci,
(c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) na odstúpenie od zmluvy.
  
Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, ktoré právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci svoje právo neuplatní včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - pozri nižšie.
  
Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti
  
Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  
Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť opravou veci alebo dodaním novej veci podľa vlastného výberu.
  
Ak predávajúci neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, môže kupujúci požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnenú voľbu bez súhlasu predávajúceho. Kupujúci má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy.
  
Ak sa kupujúcemu dodá nová vec, predávajúci vráti pôvodne dodanú vec kupujúcemu na jeho náklady.
  
Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. V prípade skrytej vady platí to isté, ak vada nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru.
  
Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú časť tovaru.
  
Záručná doba začína plynúť od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec na základe zmluvy odoslaná, začína plynúť od doručenia veci na miesto určenia. Ak má byť predmet kúpy uvedený do prevádzky niekým iným ako predávajúcim, záručná doba plynie odo dňa uvedenia do prevádzky za predpokladu, že kupujúci si uvedenie do prevádzky objednal do troch týždňov od prevzatia predmetu kúpy a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie servisu.
  
Kupujúci nemá nárok na záruku, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota uvedená v prvej vete začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy a v prípade
(a) kúpnej zmluvy, odo dňa prevzatia tovaru,
(b) zmluvy na niekoľko tovarov alebo na dodanie niekoľkých častí, odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, alebo
(c) zmluvy, ktorej predmetom je pravidelné opakované dodanie tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru.
  
Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch.
  
Odstúpiť je možné aj korešpondenčne, a to na adrese predávajúceho.
  
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho prevzal, bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
  
Spotrebiteľ by mal vrátiť tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, podľa možnosti vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal.
  
Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie podmienku), číslo nákupného dokladu a číslo bankového účtu.
  
Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.
  
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru (spotrebiteľ má vo vybraných prípadoch nárok na dodanie tovaru zdarma), ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
  
Ak však spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako spotrebiteľ odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  
  
Odstúpenie v iných prípadoch
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ho dostal. To neplatí,
a) ak sa stav zmenil v dôsledku kontroly na účely zistenia vady tovaru,
b) ak kupujúci používal vec pred zistením vady,
c) ak Kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave alebo
d) ak Kupujúci vec pred objavením vady predal, spotreboval alebo zmenil pri bežnom užívaní; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí Predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z užívania veci prospech.
  
Ak kupujúci neoznámil vadu včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na plnenie zmluvy s kupujúcim a marketingové akcie predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platbou objednaného tovaru (zverejnenie názvu a adresy dodania). Predávajúci bude postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela žiadnu ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a bude dbať aj na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu za účelom vybavenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov za účelom plnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy a použitia na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby, kým kupujúci nevyjadrí písomný nesúhlas s týmto spracovaním zaslaný na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom e-mailu. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu (prostredníctvom e-mailu).
Okrem toho môže predávajúci na základe udelenia súhlasu spracúvať tzv. súbory "cookie" s cieľom uľahčiť poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES o účele súborov "cookie" alebo podobných nástrojov, pričom sa zabezpečuje, aby používatelia boli oboznámení s informáciami, ktoré sa ukladajú do koncových zariadení, ktoré používajú. Používatelia majú možnosť odmietnuť ukladanie súborov "cookie" alebo podobných nástrojov do svojich koncových zariadení, napríklad aktivovaním funkcie anonymného prehliadania vo svojom prehliadači.

VI. OTVÁRACIE HODINY
Objednávky prostredníctvom internetového obchodu sa predávajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Príjem objednávok na odoslanie do druhého pracovného dňa v Českej republike: do 18:30 hod.
Prijímanie objednávok na odoslanie v ten istý deň po Brne: do 12:00 hod.

VII. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za získanie tovaru, ale bez akýchkoľvek poplatkov za dopravu, prepravu a nákladov na diaľkové komunikačné prostriedky.
Akciové ceny sú platné do vypredania zásob pri uvedenom počte kusov akciového tovaru alebo počas stanoveného obdobia.
Bežná cena znamená odporúčanú koncovú cenu výrobcu/dodávateľa.

VIII. OBJEDNÁVKA
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
Objednávky je možné zadávať týmito spôsobmi:

prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "e-shop");
e-mailom na adresu uvedenú v kontaktných údajoch;
telefonicky;
 
VII. PLATOBNÉ PODMIENKY
Predávajúci akceptuje nasledovné platobné podmienky:
a. platba v hotovosti v čase nákupu,
b. platba vopred bankovým prevodom,
c. platba na dobierku (hotovosť od zákazníka prevezme dopravca),

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, ale nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. 

VIII. DODACIE PODMIENKY
Osobný odber: 
Tovar si môže vyzdvihnúť len Kupujúci alebo ním poverená osoba. 
Preprava prostredníctvom GLS, PPL, Českej pošty, DPD: 
Tovar môže byť Kupujúcemu zaslaný prepravnou službou. Podmienkou doručenia nasledujúci pracovný deň je prijatie objednávky do 18:30 hod. a tovar na sklade. Dopravca bežne doručuje zásielky kdekoľvek v Českej republike do 24 hodín. Cena dopravy je podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
Doprava kuriérom (po Brně): 
Platí pre objednávky prijaté do 12:00 hod. v pracovný deň, ktoré budú doručené kuriérom z Brna do 7 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pred doručením je kupujúci zvyčajne kontaktovaný za účelom dohodnutia času doručenia. Cena dopravy je podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Osobný odber v Uloženke, Zásilkovne. Viac ako 500 pobočiek pre osobný odber! 
Vami vybraný tovar je prepravený na výdajné miesto systému Uloženka a tam si ho môžete osobne vyzdvihnúť. Sieť odberných miest pokrýva veľké mestá v Českej republike, na Slovensku a stále sa rozširuje. Viac na www.ulozenka.cz, www.zasilkovna.cz

Česká pošta
Vybraný tovar vám doručíme priamo na adresu, ktorú uvediete v objednávke. Ak vás nezastihneme, zásielka bude uložená na vyzdvihnutie na najbližšej pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť kedykoľvek počas jej pracovnej doby. Doručenie zvyčajne trvá 1-2 pracovné dni. Pošta nedoručuje počas víkendov a sviatkov. 
  
Ceny poštovného nájdete pri každom výrobku.

Bezprostredne po doručení je kupujúci povinný spolu s doručovateľom skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, napr. z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia zásielky. Ak kupujúci takúto poškodenú zásielku od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho, spísať s dopravcom škodový protokol a bez zbytočného odkladu ho zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu veci, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy. 

IX. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Ako doklad o záruke (záručný list) vystaví predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru alebo predajný doklad - ďalej len záručný list) so všetkými zákonom požadovanými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo).

Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci záruku v písomnej forme (záručný list). Záručný list musí obsahovať obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho. Štandardne však, ak to povaha veci umožňuje, predávajúci vydá kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.

Ak je to v súvislosti s poskytnutou zárukou potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytnutej záruky, jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým možno uplatniť nároky z nej vyplývajúce. Predávajúci v záručnom liste tiež uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho súvisiace s kúpou tovaru.

Predĺžená záruka - táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a prípadnou súvisiacou reklamou, pričom záručný list musí vždy obsahovať vyššie uvedené náležitosti a musí byť vystavený v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 
XI. Informácie o mimosúdnom riešení sporov
V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť aj možnosť mimosúdneho riešenia sporov. V tomto prípade sa môže kupujúci spotrebiteľ obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa tam stanovených pravidiel. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete aj na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie. Alternatívne riešenie sporov je možné iniciovať aj prostredníctvom online formulára na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t. j. dňom uvedeným v záručnom liste.

V prípade predaja spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu dobu. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (poškodený, použitý, nekompletný a podobne - takáto charakteristika je vždy uvedená na tovare - ak nie, tovar sa považuje za nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto lehotu predávajúci uvedie v predajnom doklade a dostatočne viditeľne na ponúkanom tovare a v potvrdení objednávky. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vád alebo nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.
  

Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadnej predĺženej záručnej doby. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zanikajú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
  

V prípade predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výlučne týmito obchodnými podmienkami.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
I. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie škatule) u dopravcu ihneď po doručení podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ktorá nezodpovedá kúpnej zmluve, napríklad z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia zásielky. Ak kupujúci takúto poškodenú zásielku od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch, s dopravcom spísať škodový protokol a bez zbytočného odkladu ho zaslať predávajúcemu e-mailom alebo poštou. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu veci, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

III. Miestom uplatnenia reklamácie je miesto podnikania predávajúceho uvedené v úvode obchodných podmienok.

IV. Kupujúci môže chybný tovar zaslať na reklamáciu prepravnou službou alebo poštou na adresu prevádzkarne predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy a mal by obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a telefónne číslo). Bez uvedených údajov nie je možné identifikovať pôvod a vadu tovaru. Tento postup odporúčame aj Kupujúcemu - spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedokáže opak. Odporúčame tiež zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie).

V. Kupujúci - podnikateľ preukáže platnosť záruky predložením dokladu o kúpe, ak bol tovar v minulosti reklamovaný, predloží aj doklad o reklamácii. Tento postup sa odporúča aj Kupujúcemu - spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nepreukáže vyššie uvedené skutočnosti inak.

VI. Predávajúci nezaručuje úplnú kompatibilitu predávaných dielov s inými neschválenými dielmi, pokiaľ takáto kompatibilita nie je obvyklá pre podobný tovar a pokiaľ predávajúci výslovne na tovare neuviedol, že tovar je kompatibilný len s uvedeným zoznamom alebo je s ním nekompatibilný.

VII. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou obsluhou, neodborným alebo nesprávnym zaobchádzaním, používaním a inštaláciou v rozpore s návodom na obsluhu alebo poškodením vplyvom prepätia v elektrickej sieti (napr. bleskom), s výnimkou bežných odchýlok.

Okrem toho sa záruka nevzťahuje na spôsobené škody (ak takáto činnosť nie je bežná a zároveň nie je zakázaná v priloženom návode na obsluhu):

mechanické poškodenie tovaru,
elektrické prepätie (viditeľne spálené komponenty alebo dosky plošných spojov), s výnimkou bežných odchýlok,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia priamo určeného predávajúcim alebo výrobcom,
nesprávna inštalácia, manipulácia, prevádzka alebo zanedbanie tovaru,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov,
tovar, ktorý bol upravený zákazníkom (lakovanie, ohýbanie atď.), ak je vada výsledkom takejto úpravy,
tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, boli výslovne dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, vymenené alebo deklarované predávajúcim, alebo ich možno očakávať vzhľadom na vykonanú reklamu alebo obvyklý spôsob používania tovaru.
  
IX. Tovar predložený na reklamáciu bude testovaný len na vadu, ktorú kupujúci uviedol (v reklamačnom formulári, v priloženom hárku s popisom vady). Odporúčame, aby bola vada uvedená písomne.

XV. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípadoch, keď je tovar a/alebo jeho súčasti znečistený alebo nespĺňa základné požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie tovaru na reklamáciu, pokiaľ nejde o bežné znečistenie.
  
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní po uplatnení reklamácie možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť - takéto predĺženie nesmie byť na neurčitú alebo neprimerane dlhú dobu. Po uplynutí tejto lehoty sa vada považuje za skutočne existujúcu a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre Kupujúceho - podnikateľa, pričom o reklamácii sa rozhodne do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá Kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, a to e-mailom bezodkladne po prijatí reklamácie (v prípade osobnej reklamácie sa zasiela ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pri zasielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame uplatniť najneskôr do 30 dní od vybavenia reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a ktoré mu skutočne a účelne vznikli. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru má spotrebiteľ nárok aj na úhradu nákladov spojených s takýmto odstúpením.

Záručná doba sa po vybavení oprávnenej reklamácie predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená v zákonnej záručnej lehote výmenou tovaru za nový, záručná lehota začína plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni uplatnenia reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, t. j. do času, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o ukončení reklamácie buď telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej mala byť reklamácia uplatnená, a ak bola uplatnená neskôr, do jedného mesiaca od oznámenia o jej vybavení (t. j. zvyčajne do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie), je predávajúci oprávnený pri vystavení reklamácie účtovať sumu za skladovanie.

Pri vydaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie, a preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 

AKO SA BUDE REKLAMÁCIA RIEŠIŤ
 

Ak je kupujúci spotrebiteľom:

Súlad s kúpnou zmluvou

Ak je kupujúci spotrebiteľom, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len "nesúlad s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou podľa požiadavky kupujúceho. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci o nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím veci alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci v čase prevzatia tovaru, pokiaľ tomu neodporuje povaha tovaru alebo sa nepreukáže opak.
 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované v zmluve, opísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom alebo očakávané na základe ich reklamy, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza, že sa vec používa alebo na ktorý sa obvykle používa.
 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má pri uplatnení zákonnej záruky v závislosti od povahy vady tieto práva:

ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
ak je vada neodstrániteľná a bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy; rovnaké práva má spotrebiteľ, ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre veľký počet vád. Za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje najmä to, ak sa opätovne vyskytne tá istá vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá už bola počas záručnej doby aspoň dvakrát odstránená. Viac ako jednou vadou sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
ak ide o iné neodstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje kupujúci. Predávajúci upozorní kupujúceho na nevhodnosť voľby a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, ak kupujúci požaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale predávajúci zistí, že ide o neodstrániteľnú vadu). Ak si spotrebiteľ v primeranej lehote poskytnutej predávajúcim nezvolí spôsob vybavenia reklamácie, zvolí ho predávajúci.

 

V prípade zľavy nemožno neskôr reklamovať tovar pre vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní po uplatnení reklamácie je možné po dohode so spotrebiteľom predĺžiť - takéto predĺženie nesmie byť časovo neobmedzené alebo neprimerane dlhé. Po uplynutí tejto lehoty sa vada považuje za skutočne existujúcu a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorého vzťah s predávajúcim sa preto riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, a to e-mailom bezodkladne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia sa zasiela bezodkladne); ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovné, ktoré kupujúci zaplatil pri zasielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame uplatniť najneskôr do 30 dní od vybavenia reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru má spotrebiteľ nárok aj na úhradu nákladov spojených s takýmto odstúpením.

 

Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, tovar sa opraví. Ak oprava nie je možná a povaha vady nebráni bežnému používaniu, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné vadu neskôr reklamovať.
 

Ak vadu nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vymeniť vadný tovar za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaviť dobropis.

 

I. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru vybavená v zákonnej záručnej lehote výmenou za nový tovar, záručná lehota začína plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, t. j. do dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.

II. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o ukončení reklamácie telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

III. V prípade, že reklamovaný tovar nebude vyzdvihnutý do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej mala byť reklamácia uplatnená, a ak bola uplatnená neskôr, tak do jedného mesiaca od oznámenia o uplatnení reklamácie (t.j. spravidla do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie), je predávajúci oprávnený v zmysle § 656 Občianskeho zákonníka účtovať pri vystavení reklamácie sumu za uskladnenie.

IV. Pri vydaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 

BEZPLATNÁ SLUŽBA
Na výrobky predávané so zárukou dlhšou ako 24 mesiacov sa po uplynutí 24 mesiacov poskytuje bezplatný servis. V prípade výskytu závady na výrobku po uplynutí 24 mesiacov bude takýto výrobok prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak nie je možné ani jedno z týchto riešení, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť takýto servis do 35 dní od prevzatia tovaru - po tomto termíne má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 


 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2014 a nahrádzajú predchádzajúce znenie obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Prajeme vám príjemné nakupovanie

Prečo s nami

Do 24 hodín
Rýchla expedícia
Do 24 hodín
Nad 1 000 Kč
Doprava zdarma
Nad 1 000 Kč
Záruka vrátenia peňazí
Bezpečný nákup
Záruka vrátenia peňazí
Nové produkty každý deň
Aktuálny katalóg
Nové produkty každý deň
Tovar ihneď na odoslanie
Vlastné sklady
Tovar ihneď na odoslanie
Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.